Obchodní podmínky

1. Definice pojmů
Prodávající“ – Lenka Malcharová, se sídlem Spáčilova 3073, Kroměříž, IČ: 87300648, DIČ: CZ8559124849. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kroměříž
Internetový obchod“ – www.printweb.cz, prostřednictvím něhož Prodávající prodává Zboží. Internetový obchod realizuje prodej Zboží pouze prostřednictvím internetu u uvedeného serveru.
Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nezohledňuje všechny barevné či velikostní varianty, v nichž je Zboží v Internetovém obchodě nabízeno. U každého Zboží je uvedená rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží.
Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.
Podnikatel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Spotřebitel“ – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva, její vznik, platnost a následky neplatnosti, a veškeré závazky vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanovením.
V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), zejména ustanovením § 2079 a násl.
Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňské úmluvy).
Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.
Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to bez DPH i včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na odeslání Zboží vyjádřené paušální částkou. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.
Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje a které je specifikováno následujícími údaji: jméno obce, jméno územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce, ulice, číslo popisné nebo evidenční číslo, pokud je přiděleno, směrovací číslo, stát. Prodávající dodává zboží prostřednictvím Internetového obchodu pouze na území České republiky. Po individuální dohodě lze zaslat v rámci celé EU po navýšení ceny za dopravu.
Kurýrní služba“ – třetí osoba, podnikatel, která je ve smluvním vztahu s Prodávajícím a zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího do Místa určení.
Zásilky jsou odesílány převážně přepravcem: GLS, v případě dodávek od externích partnerů můžou být využiti přepravci DPD nebo UPS.

2. Úvodní ustanovení
2.1 Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.
2.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
2.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky.

3. Pravidla využívání Internetového obchodu
3.1. Podmínkou pro zadání objednávky je založení účtu na Internetovém obchodu Prodávajícího pomocí správně vyplněného formuláře včetně uvedení aktuální e-mailové adresy Kupujícího.
3.2. Založením účtu na Internetovém obchodu printnet.cz Kupující vyjadřuje souhlas s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek a bere na vědomí, že veškeré smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se budou řídit těmito podmínkami.
3.3. Prodávající může zbavit Kupujícího práva k využívání Internetovému obchodu a také omezit přístup k části nebo celku jeho dat obsažených v Internetovém obchodu s okamžitým účinkem v případě porušení těchto obchodních podmínek a zvláště pak pokud Kupující:
a) poskytl během registrace nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje a uvedl tak v omyl třetí osoby nebo porušil jejich práva,
b) prostřednictvím Internetového obchodu porušil osobnostní práva třetích osob,
c) dopustil se jiného jednání, které bylo prodávajícím shledáno jako v rozporu s platnými právními předpisy nebo všeobecnými podmínkami využívání sítě internet nebo jako jednání působící škodu zájmům Prodávajícího.
3.4. Kupující, který byl zbaven práva k užívání Internetového obchodu, nemůže provést opětovnou registraci bez předchozího souhlasu Prodávajícího.
3.5. Za účelem zajištění bezpečného předávání zpráv a informací v rámci služeb poskytovaných Internetovým obchodem, prodávající učiní technická a organizační opatření přiměřená ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření sloužící k zamezení neoprávněným osobám v získávání a modifikacím osobních dat posílaných v síti internet.
3.6. Kupující v rámci Internetového obchodu printweb.cz není oprávněn:
a) dodávat a předávat obsah, který není v souladu s právními předpisy např. obsah propagující násilí, hanobící nebo porušující osobnostní práva a jiná práva třetích osob,
b) využívat Internetový obchod způsobem, který narušuje jeho fungování,
c) rozesílat nebo umísťovat v rámci Internetového obchodu nevyžádané obchodní informace (spamy),
d) využívat Internetový obchod způsobem zatěžujícím ostatní Kupující a printweb.cz
3.7. Kupující je zavázán zejména k:
a) využívání veškerého obsahu umístěného v rámci Internetového obchodu pouze pro vlastní účely,
b) využívání Internetového obchodu způsobem, jež je v souladu se zákony platnými na území České Republiky, ustanoveními těchto obchodních podmínek a taktéž v souladu s všeobecnými pravidly používání sítě internet.

4. Proces uzavírání smlouvy
4.1. Předmětem uzavření Kupní smlouvy jsou polygrafické materiály a služby, jejichž vlastnosti byly určeny Kupujícím během procesu nákupu.
4.2. Za účelem provedení nákupu je nezbytné navštívit stránky www.printweb.cz, vybrat si produkt a jeho parametry pomocí jednotlivých úkonů znázorňovaných na obrazovce a zadat objednávku.
4.3. Po kliknutí na nápis „Do košíku“ bude zvolená konfigurace přidána do nákupního košíku. Po té je možno začít konfigurovat další produkt.
4.4. Pro samotné objednání je potřeba přejít do košíku kliknutím na ikonu košíku v horní liště eshopu.
4.5. krok 1 - vidíte soupis objednaných položek, zde je možno upravit množství objednávaných produktů, krok 2 - volba platby a volba dopravy. Krok 3 - zadání fakturačních a dodacích údajů, případně přihlášení či registrace do zákaznického účtu. Rekapitulace objednávky. Krok 4 - tlačítkem "odeslání objednávky" odešlete objednávku do našeho systému. Do mailu zadaného při objednávce obdržíte výzvu k platbě v případě volby platby převodem, nebo budete přesměrováni na platební bránu. Zaslání tiskových dat je momentálně možné pouze mailem, nebo odesláním odkazu z webové úschovny.
4.6. V souladu s Obchodními podmínkami sjednanými mezi Kupujícím a Prodávajícím se ve chvíli, kdy kupující dodá korektní tisková data, Kupující potvrdí vybranou formu platby nebo platba bude zaúčtována případně realizovaná prostřednictvím platebního systému Shoptet pay, se stává nabídka k uzavření Kupní smlouvy pro Kupujícího závaznou.
4.7. S ohledem na skutečnost, že vlastnosti produktů objednávaných v rámci Internetového obchodu jsou přesně dané, individuálně určené, upravované dle potřeby a podle přání Kupujícího ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) ObčZ, tedy zhotovované na zakázku, nemůže Kupující po předání zakázky k vyhotovení od smlouvy odstoupit.
4.8. Objednávky, které nebyly odeslány po dobu 14 dnů, budou z vašeho účtu automaticky odstraněny.
4.9. Kupující může stornovat Objednávku uhrazenou převodem, předání objednávky do výroby.
4.10. Kupující, který uhradil stornovanou Objednávku převodem obdrží během 14ti pracovních dnů finanční prostředky zpátky.
4.11. Objednávky je možné zadávat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

5. Dodání zboží
5.1 Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle Kupní smlouvy. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje pro Kupujícího, a to prostřednictvím Kurýrní služby. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje Kurýrní službě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění v dodání zboží, které bylo způsobeno zaviněním ze strany Kurýrní služby.
5.2 Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.
5.3 Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou Předmětu prodeje do Místa určení hradí Kupující paušální částkou, která tvoří součást Kupní ceny.
5.4 Při převzetí Předmětu prodeje od Kurýrní služby je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen se zaměstnancem Kurýrní služby sepsat protokol. V případě, že zásilka nejeví znaky vnějšího poškození, je Kupující povinen v přítomnosti zaměstnance Kurýrní služby zásilku otevřít a provést kontrolu Předmětu prodeje, zejména pak prohlédnout, zda Předmět prodeje odpovídá objednávce a zda je Předmět prodeje bez zjevných vad. V případě jakéhokoliv nesouladu Předmětu prodeje s objednávkou je Kupující povinen sepsat se zaměstnancem Kurýrní služby protokol. Kupující je povinen uschovat si kopii protokolu.
5.5 Odmítne-li Kupující převzít zásilku dle předchozího odstavce, je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace a rovněž při kontrole nebyl zjištěn žádný nesoulad s objednávkou, však po převzetí zásilky Kupujícím vyjde najevo, že Předmět prodeje je vadný a tato vada mohla být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak na skutečnost, že vada mohla vzniknout při přepravě Předmětu prodeje, nebude brán zřetel. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.
5.6 V případě, že nesoulad zásilky s objednávkou spočívá v tom, že je dodáno menší množství Zboží, není Kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Prodávající je v tomto případě povinen dodat Kupujícímu chybějící Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je mu ze strany Kupujícího množstevní vada oznámena. Pokud není možné zbytek Zboží v přiměřené době Kupujícímu dodat nebo Kupující o dodání zbytku Zboží nemá zájem, je Kupující i Prodávající oprávněn ohledně části Předmětu plnění, která nebyla dodána, od smlouvy odstoupit.
5.7 V případě, že Kupující odmítl převzít zásilku obsahující Předmět prodeje, ač zde nebyl žádný z důvodů stanovených výše v odst. 4.4, je Prodávají oprávněn odeslat Předmět prodeje Kupujícímu opětovně s tím, že Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu všechny vynaložené náklady v souvislosti s opakovaným odesláním. Tyto další náklady je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu při převzetí Předmětu prodeje.

6. Doba dodání
6.1 Doba dodání je určena pro každý produkt zvlášť a je uvedena na stránkách Internetového obchodu. Kupující má povinnost seznámit se s termíny dodání uveřejněnými na stránkách Internetového obchodu. Prodávající se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby zakázka byla vyhotovena a odeslána v uvedeném termínu. Prodávající připouští možnost opožděného vyhotovení zakázky, která vznikla z příčin nezávislých na Prodávajícím – jedná se mimo jiné o zásah vyšší moci, přerušení dodávky elektřiny, internetového připojení, poruchy strojů Prodávajícího a dalších. V případě prodlení s vyhotovením zakázky, které vzniklo z uvedených příčin nezávislých na Prodávajícím, Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou prodlením v dodání Zboží.
6.2 Do lhůty pro dodání Předmětu prodeje se započítává pouze doba od uzavření Kupní smlouvy do okamžiku odeslání Předmětu prodeje Kupujícímu, tedy jeho předání Kurýrní službě k přepravě pro Kupujícího. Zboží je odesíláno pouze v pracovních dnech s tím, že přeprava zboží Kurýrní službou obvykle trvá jeden až dva pracovní dny. 6.3 Prodávající neodpovídá Kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné.

7. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva
7.1 Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodaný Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.
7.2 Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

8. Kupní cena a platební podmínky
8.1 Ceny produktů jsou uvedené v českých korunách a jsou v nich zahrnuty: náklady spojené s obsluhou zakázky, náklady spojené s produktem, balením, obalem a DPH, pokud v popisu produktu nebylo uvedeno jinak. Uvedené ceny nezahrnují dodatečné náklady nestandardních variant, takových jako: poplatek za dobírku, doplatky za odeslání na několik adres současně, balení zakázky po určitém množství, za dopravu do zahraničí.
8.2 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, jedním z následujících způsobů:
bankovní převod
pomocí integrovaných plateb ShoptetPay
8.3 Prostřednictvím nákupu na Internetovém obchodu printweb.cz Kupující vyjadřuje souhlas s tím, že mu budou zasílány faktury a dobropisy elektronickou formou.
8.4 Prodávající nenese odpovědnost za prodlení, které je důsledkem opožděného odeslání dat prostřednictvím integrovaného platebního systému. Současně Prodávající nenese odpovědnost za chyby související s fungováním integrovaného platebního systému, pokud v důsledku takovéto chyby nedošlo k uzavření Kupní smlouvy a Kupující měl možnost prověřit správnost provedení platební transakce podle údajů obsažených v systému.

9. Odstoupení od smlouvy
9.1 Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou. Prodávající sděluje, že veškeré zboží prodávané Prodávajícím, je zbožím upravovaným dle přání a pokynů Kupujícího a na základě jeho individualizovaných pokynů (zboží zhotovované na zakázku).
9.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu plnění není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.
9.3 Pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, pak má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.
9.4 Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu do 14 dnů ode dne, kdy se odstoupení od smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude vrácen Předmět prodeje ze strany Kupujícího.'

10. Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který je Spotřebitelem
10.1 Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, pokud projev vůle Spotřebitele směřující k odstoupení od smlouvy dojde Prodávajícímu před tím, než byla objednávka předána k vyhotovení, tj. Prodávající započal s její výrobou. S ohledem na skutečnost, že Předmět prodeje je individuálně přizpůsobován požadavkům Kupujícího, jedná se o zboží upravované podle přání Spotřebitele ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) ObčZ.
10.2 V případě odstoupení od Smlouvy Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
10.3    § 1837 - Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

11. Materiály pro tisk
11.1. Prodávající nenese zodpovědnost za případné porušení autorských práv ani obsah materiálů zaslaných Kupujícím. Pokud však zakázka bude mít obsah, který je v rozporu se zákonem nebo narušuje společenské normy, Prodávající má právo odmítnout její vyhotovení.
11.2. Prodávající nenese zodpovědnost za věcné nebo pravopisné chyby, jež jsou obsažené v grafickém projektu.
11.3. Materiály, které Prodávající dostává od Kupujícího, je třeba připravit podle pokynů nacházejících se na Internetovém obchodě.
11.4. Pro omezení případných chyb, které se mohou objevit během zpracování grafických souborů, Prodávající bezplatně zpřístupňuje na stránkách nástroje a aplikace, které umožňují ověřit správnost přípravy souboru k tisku. V případě rozporu mezi daty zaslanými Kupujícím a pokyny umístěnými na Internetovém obchodě bude Kupující o této skutečnosti neodkladně informován, což je totožné s podmínečným nebo negativním ověřením grafických souborů.
11.5. Prodávající nenese zodpovědnost za akceptaci souborů Kupujícím, jež byly chybně připraveny k tisku, obsahujících například nesprávné použití vrstev, tisk bílou barvou apod. V případě akceptace takového souboru následuje předání zakázky k vyhotovení.
11.6. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění s vyhotovením zakázek, jež vzniklo nedodáním správných dat Kupujícím.
11.7. Všechna data odeslána Prodávajícímu jsou archivována po neurčitou dobu. Výjimku představují grafické soubory Kupujících, které jsou odstraňovány po 3 měsících od jejich posledního využití v zakázce.

12. Odpovědnost za vady
12.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje.
12.2 Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje.

13. Odpovědnost za vady je-li kupující Spotřebitelem
13.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ).
13.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • a) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • b) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
13.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
13.4. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
13.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
13.6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
13.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje ustanovení bodu 15 Obchodních podmínek upravující postup při uplatnění nároků z vadného plnění

14. Reklamace – uplatnění nároků z vadného plnění a posouzení vadnosti plnění
14.1. Podmínkou přijetí reklamací je ohlášení této skutečnosti zákaznickému centru na adrese printweb.cz.
14.2. Nahlášení reklamace by mělo obsahovat popis zjištěných neshod a také rozsah reklamačních nároků.
14.3. Konečný termín pro podání reklamací končí 14. pracovní den ode dne, kdy Kupující obdrží zásilku. V případě, že je Kupující spotřebitelem, uplatní se reklamační lhůty obsažené v ObčZ pospané v bodu 14 Obchodních podmínek.
14.4. Prodávající se zavazuje projednat reklamaci během tří pracovních dnů ode dne jejího nahlášení. Výše uvedený termín je mezní pro poskytnutí odpovědi, která je základem pro další reklamační postup. Za účelem ukončení reklamačního řízení je přípustná situace, kdy klient bude požádán o odeslání části nebo celku Zboží z uskutečněné objednávky.
14.5. Reklamace jsou přijímané v pracovní dny do od 8:00 do 16:00 hodin. Reklamace, které budou nahlášené po této hodině, budou uznány za přijaté následující pracovní den.
14.6. S ohledem na technologické rozdíly mezi technologií tisku a způsobem zobrazování barev většinou monitorů (ve které je využívaný barevný prostor CMYK) srovnávání barevnosti výtisku s barevností prezentovanou na monitoru je technologicky nesprávné. Chybějící shoda barevnosti výtisku s obrazem na monitoru tudíž nemůže být důvodem k nahlášení reklamací.
14.7. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby v co možná největší míře zobrazila barvy, jež jsou přítomné v projektech dodaných Kupujícím. S ohledem na fakt, že se v procesu tisku využívá velké množství tiskařských strojů, mezi kterými existují rozdíly při zobrazování některých barev, se při tisku stejného projektu na různých strojích mohou objevit nepatrné rozdíly v barevnosti. Taková situace může nastat při dotisku. Tyto rozdíly nemohou být důvodem reklamace produktů dodaných Prodávajícím.
14.8. Za nesprávně provedené složení se pokládá takové, které způsobuje pomačkání papírů, vytvoření záhybů atp., jež znemožňuje správné odečtení textu nebo ilustrace. U gramáže nad 150 g se objevuje praskání papíru v místě lámání, zvláště viditelné v místech pokrytých silnou vrstvou tiskařské barvy. Za účelem omezení tohoto nežádoucího jevu Prodávající nepoužívá metodu bigování/rýhování před procesem falcování/skládání. V závislosti na materiálu a grafice bigování/rýhování nezaručuje plné zabezpečení před praskáním. Tento proces je způsoben mezní pevností materiálu a tato vada se nepokládá za chybu Prodávajícího.
14.9. Za nevhodnou vrstvu ofsetového, disperzního nebo UV laku se považuje vrstva, která má na povrchu určeném k lakování místa, která nebyla nalakována, loupe se atd.
14.10. S ohledem na parametry produkčních strojů a samotného tisku jsou přípustné následující odchylky:
  • a) při stříhání archu na jednotlivé díly: tolerance do 2 mm;
  • b) při falcování/skládání a bigování/rýhování (odchylka zlomu od nominální linie jeho umístění) – tolerance do 1 mm;
  • c) při perforaci (odchylka provedené perforace od nominálního místa jejího umístění) – do 1 mm;
  • d) při soutisku barev postupně tištěných: tolerance do 0,2 mm;
  • e) při množstevních rozdílech mezi objednaným a dodaným zbožím klientovi - nepřekračující + / - 5% objednaného množství;
  • f) v případě použití selektivního UV laku – odchylka soutisku obrázku a vrstvy laku do 1mm.
14.11 Za řádně a bezvadně provedenou zakázku se považuje taková, ve které odchylka od standardů a norem týkajících se procesu tisku není větší než 1% množství dodaného produktu. Kupující akceptuje výše uvedené a uznává, že v případě nahlášení reklamace z výše uvedených příčin Prodávající tuto reklamaci neuzná.
14.12. Prodávající vyhodnocuje oprávněnost reklamací na základě vzorků archivovaných oddělením kontroly kvality. V případě zkoumání nejednoznačných reklamací si může Prodávající vyžádat od Kupujícího vrácení celého nákladu nebo jeho části. Pokud bude reklamace vyřešena kladně – výdaje spojené se zasláním výtisků hradí Prodávající.
14.13. Reklamace spojené s kvalitou kurýrských zásilek budou prozkoumány na základě zápisu o škodě, jež byl pořízen společně s kurýrem při odběru zásilky. Chybějící zápis škod může být základem k zamítnutí reklamací Prodávajícím.
14.14. Maximální výše náhrady škody vzniklé v důsledku vady Předmětu Kupní smlouvy uzavřené s Podnikatelem nemůže překročit 100% hodnoty objednaného Zboží.
14.15. Prodávající nese odpovědnost pouze za vlastní úkony a opomenutí. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky činností a opomenutí třetích osob, zvláště za prodlení v předávání prostředků finančními ústavy a dopravci, prostřednictvím kterých bude uskutečňováno doručování produktů Kupujícímu.

15. Nahlášení chyby funkčnosti Internetového obchodu
15.1. Prodávající přijímá opatření pro zajištění zcela správného fungování Internetového obchodu, v takovém rozsahu, jaký vychází z aktuálních technických znalostí a zavazuje se odstranit v co možná nejkratším termínu všechny nedostatky nahlášené Kupujícím.
15.2. Nedostatky spojené s fungováním Internetového obchodu může Kupující nahlásit zasláním e-mailu na adresu: info@printweb.cz
15.3. Při nahlášení chyby systému je Kupující povinen uvést druh a datum výskytu nedostatků.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků.
16.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 16.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@printweb.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 16.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 16.5. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 16.6. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek.